çocuk istismarı


Çocuk İstismarını Bildirme
a
UNUTMAYIN !!!
Cinsel istismarın en güçlü göstergelerinden biri, çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel istismara uğradığını söylüyorsa, bunu ciddiye alın. Çocuğun iyiliği ve onu korumak için kuşkularınızı bir kenara bırakın ...

Zarar gördüğünden şüpheleniyorsan!

Bir çocuğun ciddi şekilde zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız veya önemli derecede zarar görme riski altında olduğuna ilişkin şüpheleriniz varsa, hatırlamanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • şüphelenmeye başladığınız andan itibaren çocuğu gözlemleyin ve yazılı notlar hazırlayın - davranışlarında, fikirlerinde, duygularında ve kullandıkları sözlerde değişikliklere dikkat edin!

 • çocukla nazik, yargılayıcı olmayan görüşmeler yapın. Bir çocuk üzgün veya rahatsız görünüyor olduğuna dair endişelerinizi dile getirmek, çocuğun ifşa olmasına neden olabilir.

 • çocuğu yanıt vermeye zorlamayın ve çocuğun konuşmasını baskılayıcı bir konuşmaya girmeyin

 • çocuğa ihtiyaç duyduğunda sizinle gelip konuşabileceğini ve konuştuklarında gerçekten onu dinleyeceğinizi temin edin.

 • Bir çocuk istismar edildiğinde istismarın etkileri ortadan kaybolmaz ve genellikle zamanla ciddileşir

 • Çocuk Güvenliği Hizmetleri ile irtibata geçerek uzman tavsiyesi isteyin.

 • Bu durumu ilgili kişiye (okul müdürü, rehberlik servisi gibi) hemen haber verin.

 • Gelişmeleri izleyin.

- Okul yetkililerinin çocuğun ailesi ya da bakıcısıyla iletişim kurmaları tavsiye edil- memektedir.

Eğer

- Çocuk istismarı göstergeleri

- Türkiye’de çocuk istismarına ilişkin yasalar

- Çocuk istismarı mağdurları

- Aileye nasıl destek verilecek

- Çocuk istismarı veya ihmali ile ilgili

sorularınız varsa lütfen aşağıda belirtilen kurumlara ulaşınız!
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri

 • Baroların Çocuk Hakları Merkezleri

 • Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri

 • Hastaneler bünyesindeki Çocuk Koruma Merkezi/Birimle

 • Alo 183

 • İl sosyal hizmetler müdürlüğü

 • Çocuk Polisi: 155

Tüm okul personeli, yetkili kişi olarak görülür ve yasalarca istismarı

bildirmeleri gerekmektedir. Siz de bir öğretmen ve ebebeyin olarak şüphelendiğiniz durumları bildirmekle sorumlusunuz.

İstismardan şüpheleniyorsanız, bu durumun bildirilmesi çocuğu koruyabilir ve aileye yardım sağlayabilir. Her devlet bildirim yükümlülüğü olanları belirler (Çocuk istismarı ve ihmali şüphelerini bildirmek zorunda olan kişiler; bir suç olayını gerçekleştiğini örenen veya tanık olan kişiler. Öğretmenler.). Bununla birlikte, herhangi başka biri de çocuk istismarı şüphesini bildirebilir ve bildirmelidir. Bildirim bir suçlama değildir; düşüncenin dile getirilmesi ve çocuğun durumunun soruşturulup değerlendirilmesi için yapılmış bir istektir. Bir çocuğun tehlikede olduğun-dan şüphelenirseniz, derhal harekete geçin. Çocuk istismarı veya ihmaline ilişkin şüp- heniz bir rapor hazırlamanız için yeterlidir. Kanıt bulmanız gerekmez. Soruşturmayı yürüten kişiler istismar veya ihmalin bulunup bulunmadığına karar vereceklerdir. Hemen hemen her devlet çocuk istismarına ilişkin iyi niyetli ihbarda bulunan kişileri kovuşturma (

işlenmiş olan bir suç için, suçlu sanılan kimseyle ilgili olarak, yasalara göre yapılan soruşturma ve araştırma)

ve yükümlülükten korumak üzere bir yasaya sahiptir.

https://tip.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/m_koca_3-1_tam.pdf

İstismarı Bildirmek İçin Aradığınızda Aşağıdaki Özel Bilgiler Sorulabilir:

- Çocuğun adı ve yerleşimi

- Şüpheli failin adı ve çocukla yakınlık derecesi

- İstismar veya ihmale ilişkin gördüğünüz veya duyduğunuz şeyi tarif etmeniz

- İstismar hakkında bilgisi olan diğer kişilerin adları

- Sizin adınız ve telefon numaranız

- Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ihbar edilen ailelere bildirimde bulunanların adları açıklanmaz.

Çocuk İstismarı veya İhmalini Nasıl İhbar Edebilirim?

Eğer bir çocuğun zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ya da Çocuk Polisi/Karakollar ve Cumhuriyet Savcıları ile iletişime geçin ve böylece durumu profesyoneller değerlendirebilsinler.

 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri

 • Baroların Çocuk Hakları Merkezleri

 • Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri: 155

 • Hastaneler bünyesinde ki Çocuk Koruma Merkezi/Birimle

 • Alo 183 (Kadın, Çocuk, Engelli Danışma hattı)

 • İl sosyal hizmetler müdürlüğü

 • Alo: 147 (öğretmen ve yönetici şikayet hattı)

Bildirim Nasıl Yapılır?

İstismar ya da ihmal ile ilgili bir şüpheniz varsa, bu durumu bildirmelisiniz. Bildirim okulunuzun yazılı prosedürlerine uygun olarak yapılmalıdır. Sizden yazılı olarak bilgi

istenebilir. Bakıcılar her zaman çocuğun ailesi olmak zorunda değildir. Öğretmenler ya da diğer okul personeli de çocuk okulda olduğunda ya da okulla ilgili bir etkinlik içinde olduğunda bakıcı konumunda düşünülür. Herhangi bir meslektaşınızın da bir istismarcı olduğundan süphelenebilirsiniz. Yasalarca tıpkı başkalarında olduğu gibi böylesi bir durumda da bunu bildirmeniz gerekir. Eğer olası bir çatışma varsa, eğer şüphelendiğiniz kişi okulda bu konuyla ilgili yetkili kişiyse, okul prosedürlerinin alternatif bir bildirim yöntemini belirlemesi gerekir. Okul dışındaki birimlere ihbar yapabilirsiniz (ALO 147: öğretmen ve yönetici şikayet hattı veya ALO 183, Çocuk Polisi, vb)

İhbarda Bulunduğumda Ne Olacak?

Çocuğun kötü muamele gördüğü/istismar/ ihmal edildiği kuşkusuna yönelik bildirim SHÇEK İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılmalıdır. Bildirim ALO 183 telefon hattında ya da SHÇEK İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Eğer görevli uzmanlar yapılan bildirimde çocuğa karşı kötü muamele olduğuna veya oluşma riskine ilişkin yeterli güvenilirlikte bilgi olduğuna kanaat getirirse bildiriminiz değerlendirilecek ve gerekli araştırma yapılacaktır. Bu kapsamda sizinle ,çocukla, ebeveynlerle ve çocukla iletişim halinde olan diğer kişilerle (doktor, öğretmen veya bakım sağlayıcılar gibi) konuşularak, çocuğun yaşadığı ortam ve çevrede sosyal inceleme yapılır. Amaç; istismar veya ihmalin gerçekleşip gerçekleşmediğine ve tekrar edip etmeyeceğine karar vermektir. Eğer soruşturmayı yürütenler hiçbir istismar veya ihmalin gerçekleşmediğine veya var olan şeyin Yasalarda yer alan istismar ve ihmal tanımına uymadığına karar verirlerse, dosya kapatılır ve ailenin başka herhangi destek/ yardıma gereksinimi olduğuna karar verilirse yönlendirilir. İstismar ve ihmal olduğu yönünde kuvvetli şüphe varsa durumu adli makamlara bildirirler ve eğer soruşturmayı yürütenler çocuğun risk altında olduğunu tespit ederlerse, ailedeki istismara yol açabilecek risklerin azaltılması için ; ruh sağlığı tedavisi, ebeveyn becerisi geliştirme programları, iş yardımı ve sosyal yardım veya barınak sağlama gibi somut yardımlar yapılabilir. Yaşadığı ortamda çocuğun güvenliği tehlikede ise çocuk korunma altına alınır.

Kim Bildirim Yapmalı?

TCK 279. Maddesi uyarınca kamu görevini yürütürken göreviyle bağlantılı olarak suç belirtisi ile karşılaşan her kamu görevlisinin yetkili makamlara bildirmesi zorunludur.

Kime Bildirim Yapılır?

Sözlü bir rapor mümkün olduğunca hızlı bir şekilde telefonla ya da yüzyüze görüşmeyle Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Her okul ya da okul sistemi bir iç çocuk istismarı raporlama protokolüne sahip olacaktır. Bu protokolün ne olduğunu öğrenin. Bir rapor hazırlandığında soruna müdahil olan her görevlinin onay alması tavsiye edilmektedir. Eğer sosyal hizmetlere ulaşılamadığında ya da çocuk çok acil bir tehlike içinde ve istismar çok açık ise Polise ya da Cumhuriyet Savcılığına haber verilmelidir.

Sosyal Hizmetlerin İşlevi

Sosyal Hizmetler, istismar ve ihmal şüphele- rini araştırarak istismar ya da ihmal olasılığının doğrulanması halinde çocuğun korunması için gereken önlemleri alır. Bir çocuğun istismara uğrayıp uğramadığını belirlerken sosyal hiz- metler şu yetkilere sahiptir:

- Çocukla ve ebeveyn ya da vasilerle görüşme yapma;

- Velayet sahibinin izniyle, kapanmamış yaraları olduğuna inanılan çocukların muayene edilme- sini sağlama;

- Veli ya da vasilerin çocuğun bakımı ve korun- masını sağlama kabiliyetlerini değerlendirme;

- Veli ve vasilere, çocuk bakımında yardımcı olan kurumlara destek sağlama;

- Çocuğun istismara uğradığının anlaşılması halinde ivedilikle geçici korumaya alınmasını çocuk mahkemesinden talep etme;

- Çocuğun geçici gözetim sürecinde çocuğa bakma kabiliyeti ya da arzusu yetersiz bulunan ebeveyn ya da vasiler hakkında mahkemeye bildirimde bulunma.

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

cocuk cinsel istismarı, çocuğun, istismar, cinsel istismar , tecavuz , kadına şiddet , cocuğa tecavüz , çocuk istismarı , cocuk istismarı , çocuğa istismar , cocuk istismarı , cocuk ıstısmarı , çocukistismarı.com , cocukistismarı.com,cocukistismari.com
a