çocuk istismarı


Çocuk Koruma Merkezleri
a
UNUTMAYIN !!!
Cinsel istismarın en güçlü göstergelerinden biri, çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel istismara uğradığını söylüyorsa, bunu ciddiye alın. Çocuğun iyiliği ve onu korumak için kuşkularınızı bir kenara bırakın ...

Türkiye’de... Araştırmalara göre Türkiye’de aile

içinde gerçekleşen istismar olayları aile dışında gerçekleşen istismar olaylarından daha fazla olduğunu göstermektedir.Aile içi istismarda yaş ortalaması 5 ila 7, aile dışı istismarda ise 7 ila 10 yaş arasında değişimektedir. Özellikle erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha küçük yaşlarda istismar edildikleri ama genelde kız çocukların çok daha fazla buna maruz kaldıkları ifade edilmektedir.13 Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; “%30’unun 2-5, %40’ının 6-10, %30’unun 11 - 17 yaş grubunda olduğunu görülmekte.Yani olguların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismara maruz kalan çocuklarda kız/erkek oranı 3’tür. Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı birbirine yakın bulunmuştur. İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir.”Araştırmalarda çocuğun yaşı ne kadar küçükse istismar olasılığının da o kadar fazla olduğuna dikkat çekilirken istismara uğrama olasılığının 12 yaşından sonra belirgin bir şekilde azaldığı belirtilmektedir. Son yıllarda istismar ve ihmal vakalarında artış gözlendiği, bunun nedeninin ise istismar ve ihmale uğrayan çocuk sayısı veya bildirilen vaka oranındaki artışa bağlanmıştır. Cinsel istismar kızlarda 3 kat fazla görülmekle birlikte yapılan bir araştırmaya göre cinsel istismar dışındaki faillerin oranları şöyle ifade edilmektedir:  • % 77 olasılıkla aile,  • % 11 olasılıkla diğer akrabalar,  • % 5 bakımla ilgisi olmayan kişiler,  • % 2 ise çocuğun bakımı ile ilgilenen diğer kişilerCinsel istismar vakalarında da istismarın yüksek oranda aile bireyleri veya akrabalar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Çocuk istismarı konusunda yapılan araştırmalarda %78 ile duygusal istismarın baş sıralarda olduğu görülmektedir.  • Fiziksel istismar %24  • Cinsel istismar ise %9 gibi bir oranda görülmektedir.Türkiye’de 1980-1982 yılları arasında 8 ilde yapılan bir araştırmada sonuçlar şöyle tespit edilmiştir:  • Kız çocukların %34,6’sının  • Erkek çocukların ise %32,5’inin ihmal ve istismar kurbanı oldukları açıklanmıştır.  • Eğitimsiz ebeveynlerin %40’ı  • Eğitim düzeyi yüksek ebeveynlerin ise %17’si çocuklarını istismar etmektedir.“2004 verilerine göre Adli Tıp Kurumuna cinsel istismar şikayeti ile 1455 çocuk geldiği halde gerçekte bu rakamın 5.000 olduğu tahmin edilmektedir. Resmi rakamlara göre cinsel istismara uğrayanların %85’i kız, %15’i erkektir.”Yrd.Doç.Dr.Birol Demirel, Cinsel İstismar, Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidis- ipliner Yaklaşım, ÇİİÖD, s.17

Dünyadan Örnekler....

Tüm Toplumların Karşı Karşıya Kaldığı Bir Sorun:Birleşik Devletlerde Kaç Çocuk İstismara ve İhmale Maruz Kalır?Çocuk Esirgeme Kurumları (ÇEK) her hafta çocuk istismarı ve ihmali şüphesine dayanan 50.000’nin üzerinde ihbar alır. 2003 federal mali yılı içinde, yaklaşık 5.5 milyon çocuğun refahı ile ilgili tahminen 2.9 milyon ihbar yapıldı.Bu vakaların yaklaşık üçte ikisinde (yüzde 68), ihbarda verilen bilgi değerlendirmeye veya soruşturmaya başlamak için yeterliydi. Bu soruşturmaların sonucunda yaklaşık 906.000 çocuğun istismar ve ihmal mağduru olduğu bulundu.Bu mağdurların yüzde 60’tan fazlası ihmale uğruyordu; yani bakıcı çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Daha az sayıda (yaklaşık yüzde 20) mağdur fiziksel istismara ya da cinsel istismara (yüzde 10) maruz kalmıştı. En küçük sayı (yüzde 5) eleştiri, reddetme veya çocuğun beslenmesinin kabul edilmemesini içeren duygusal istismar mağdurlarında bulundu. Çocuk istismarı ve ihmali nedeniyle günde ortalama dört çocuk hayatını kaybetmektedir (2003 yılında tahminen 1.500 çocuk).Kimlerin İstismara veya İhmale Maruz Kalması Daha Olasıdır?2003 yılında kız çocuklarının mağdur olması (yüzde 52) olasılığı erkek çocuklarına göre (yüzde 48) biraz daha yüksekti. Her ırktan ve etnik gruptan çocuk istismara uğrar. Bununla beraber Pasifik Adaları’ndan gelen, Kızılderili veya Alaska yerlisi ve Afro- Amerikan çocuklar ulusal popülasyonlarıyla karşılaştırıldığında en yüksek mağduriyet oranlarına sahiptiler. Çocuk istismarı ve ihmali mağduru olan beyaz çocukların oranı aynı ırktan 1000 çocukta 11 iken, Pasifik Adaları’ndan gelenlerde bu oran 1000 çocukta 21, Kızılderili ve Alaska yerlisi çocuklarda oran 1000’de 21 ve Afro - Amerikan çocuklarda 1000’de 20’dir.Her yaştan çocuk istismara ve ihmale maruz kalır, fakat küçük çocuklar daha savunmasızdırlar ve kötü muameleden ötürü hayatlarını yitirme olasılıkları daha yüksektir. Birleşik Devletlerde 2003 yılında rapor edilen istismara bağlı tüm ölümlerin yüzde 44’ünü 1 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır; öldürülenlerin dörtte üçünden fazlası 4 yaşından küçüktü.Çocuk İstismarı ve İhmallerini Kimler İhbar Eder?2003 yılında Birleşik Devletlerde ÇEK’e verilen tüm raporların yarısından fazlası (yüzde 57) çocukla iletişime geçen profesyonellerden gelmiştir. Öğretmenler (yüzde 16); hukukçular, yasa uygulayıcı ve cezai adalet personelleri (yüzde 16); sosyal hizmetler çalışanları (yüzde 12) ve sağlık personelleri (yüzde 8) 2003 yılında verilen raporların en sık karşılaşılan kaynaklarıydı. Kanun tarafından, bu meslek gruplarındaki çoğu insanın istismar ve ihmal şüphesini rapor etmeleri gerekmektedirBununla birlikte bildirimlerin önemli bir kısmı profesyonel olmayan kaynaklardan gelmiştir; örneğin ebeveynler, diğer akrabalar, arkadaşlar ve komşular. Bilinmeyen kaynakler 2003 yılındaki raporların yüzde 9’luk bölümünü oluşturmuştur.Kötü muamelenin belirtisi olabilecek işaretleri ve nasıl bildirimde bulunulacağını bilmek herkes için önemlidir. İlk etapta istismarın oluşmasını önlemek için harekete geçerken, ocukların güvenliğini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.cocuk cinsel istismarı, çocuğun, istismar, cinsel istismar , tecavuz , kadına şiddet , cocuğa tecavüz , çocuk istismarı , cocuk istismarı , çocuğa istismar , cocuk istismarı , cocuk ıstısmarı , çocukistismarı.com , cocukistismarı.com,cocukistismari.com
a